Zakończył się projekt "Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces" POWER VET 2016-1-PL01-KA102-023791.

Zakończony, już jedenasty projekt mobilności zawodowej realizowany przez ZSTiO im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie umożliwił 40 uczniom naszej szkoły, wszystkich czterech kierunków kształcenia, czyli technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich oraz technik informatyk odbycie stażów zagranicznych w ramach obligatoryjnej praktyki zawodowej ujętej w podstawie kształcenia zawodowego uczniów technikum. Uczestnicy zrealizowali 160 godzinną praktykę w obiektach turystycznych, gastronomicznych, zakładach fryzjerskich oraz firmach informatycznych w miejscowości Rimini we Włoszech. Głównymi celami projektu było: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz umożliwienie uczniom poznania środowiska pracy w innym kraju UE, a także zwiększenie szans na lepszy wynik z egzaminu zawodowego. Podczas realizacji projektu wykorzystane będą także elementy systemu ECVET poprzez indywidualne dokumentowanie osiągnięć uczestników.
Dlaczego warto było wziąć udział w tego typu przedsięwzięciu? Odpowiedź jest prosta!
Praktyki zagraniczne to bezpieczne warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a przede wszystkim:
- szkolenie zawodowe
-doświadczenie zawodowe
- konfrontacja teorii z praktyką zawodową
- obserwacja odmiennych technik pracy
-obserwacja organizacji pracy w zagranicznym zakładzie
-praca w środowisku wielokulturowym i międzynarodowym
-trening kompetencji miękkich
- liczne certyfikaty
- trening języka angielskiego zawodowego
-trening języka angielskiego życiu codziennym
-nauka języka włoskiego
- zwiedzanie Rimini
-zwiedzanie San Marino
- zwiedzanie Wenecji
- poznanie odmiennej obyczajowości
- pogłębianie wrażliwości międzykulturowej
- nowe doświadczenia
- satysfakcja
- zawiązanie nowych znajomości

Wszyscy uczestnicy projektu po ukończonym stażu otrzymali liczne certyfikaty: certyfikat uczestnictwa w programie POWER, certyfikat odbycia praktyk wystawiony przez pracodawcę, zaświadczenie ukończenia programu przygotowania kulturowo ? pedagogicznego przed stażem, zaświadczenie odbycia stażu zagranicznego wystawiony przez organizację wysyłającą (szkołę), zaświadczenie odbycia kursu BHP, certyfikat ukończenia kursu języka włoskiego na poziomie A1 oraz dokument Europass Mobilność.
W ramach dokumentowania indywidualnych osiągnięć uczniów uczestnicy zostali ocenienie przez pracodawcę w ramach porozumienia o programie stażu ECVET. Pracodawca wystawił również uczestnikowi stażu ocenę opisową .
W ramach upowszechniania projektu uczestnicy stażu opracowali liczne prezentacje- sprawozdania z przebiegu praktyk. 10 listopada 2017 roku odbył się również pokaz kuchni włoskiej ?Z ziemi włoskiej do Polski?.W gazecie ?Życie Częstochowy? ukazały się 3 artykuły promujące ideę zagranicznej mobilności zawodowej. Bardzo aktywnie działał nasz fanpage na portalu facebook ?Praktyki w Żeromie?, liczne komentarze, filmki, relacje informowały na bieżąco o przebiegu stażu. Dodatkowym działaniem upowszechniającym była czynna obecność uczestników praktyk zagranicznych na odbywających się w roku szkolnym 2017/2018 targach edukacyjnych oraz podczas szkolnych ?dni otwartych? dla gimnazjalistów.

Miło nam również, iż trzynastoletnie doświadczenie naszej placówki zostało dostrzeżone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Koordynator projektów mobilności zawodowej została zaproszona do współredagowania biuletynu poświęconego roli opiekuna stażu.


Link do biuletynu

Biuletyn FRSE

Zakończony projekt był również znakomitą okazją do upowszechniania idei mobilności kształcenia zawodowego w kontekście wzmacniania kompetencji miękkich. Artykuł poświęcony tej tematyce ukazał się w Biuletynie Edukacyjnym Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Link do Biuletynu Edukacyjnego

Biuletyn Edukacyjny SOD

Ponadto uczestnicy projektu opracowali słowniki branżowe oraz wzór ? bazę dla Skills - CV w trzech językach: polskim-angielskim ? włoskim. Produkty te mogą służyć całej społeczności uczniowskiej naszej szkoły, a dzięki udostępnieniu ich na zasadzie wolnej licencji wszystkim zainteresowanym w kraju i zagranicą. Stworzony przez uczniów produkt będzie sukcesywnie rozbudowywany przez uczestników kolejnych projektów.

Przypominamy, że uczestnik projektu nie ponosił żadnych kosztów udziału w praktykach, jest on bowiem w 100 % finansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nasz projekt był realizowany W RAMACH PROJEKTU ?Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego? współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

SZKOLENIE UCZESTNIKÓW Z ZAKRESU BHP

W ramach realizacji projektu ?Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces? POWER VET 2016-1-PL01-KA102-023791 wszyscy uczestnicy odbyli szkolenie BHP, zakończone egzaminem oraz potwierdzone certyfikatem ukończenia szkolenia.
Tematyka szkolenia:
1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników.
3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń.
4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.
5. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania Pacyna danym stanowisku (uwzględnienie charakteru pracy poszczególnych grup).Study Travel Star Awards dla Sistema Turismo, naszego wieloletniego partnera praktyk zagranicznych!

Już trzeci tydzień 20 uczniów technikum hotelarstwa oraz żywienia i usług gastronomicznych praktykuje w Rimini we Włoszech. Praktyki finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu pt. ?Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego?. Z wielką radością przyjeliśmy wiadomość, iż rzetelność naszego partnera praktyk zagranicznych, firmy Sistema Turismo, została potwierdzona nagrodą Study Travel Star Awards.
Jest to najważniejsza nagroda dla wszystkich, którzy zajmują się szkoleniami i mobilnościa międzynarodową. Nagrodę otrzymują najlepsze organizację, na które głosują partnerzy międzynarodowi. Organizację wybierają też najlepszych partnerów głosując na szkoły i instytucję. Study Travel Star Awards są organizowane przez Study Travel Magazine, jedno z najważniejszych czasopism zajmujących się szkoleniami i mobilnościa międzynarodową.
Serdecznie gratulujemy!


Miło na poinformować Społeczność Szkolną, a w szczególności uczniów obecnych klas I-ich technikum hotelarstwa, usług fryzjerskich, żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum informatycznego, że projekt umożliwiający realizację czterotygodniowych praktyk zagranicznych w Rimini we Włoszech: ?Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces? nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-023791 został zakwalifikowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu pt. ?Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego?. Praktyki zawodowe odbędą się w roku szkolnym 2017/2018. Informacje dotyczące rekrutacji podane w najbliższym czasie.
Przewidywane terminy praktyk:
Technikum hotelarstwa: wrzesień 2017 (obecna klasa I H, IJ)
Technikum żywienia i usług gastronomicznych: październik 2017 (obecna klasa I G)
Technikum informatyczne: kwiecień 2018 (obecna klasa I i)
Technikum usług fryzjerskich: maj 2018 (obecna klasa I F)

WSZYSTKIM CHĘTNYM ŻYCZYMY POWODZENIA PODCZAS REKRUTACJI !!!
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
PROJEKT nr: 2016-1-PL01-KA102-023791- Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces realizowany w roku szkolnym 2017/ 2018 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie w ramach programu Erasmus + / Akcja 1.
1. Rekrutacją zostaną objęci uczniowie klasy III H, III J, III G, III F oraz III I roku szkolnego 2017/2018.
2. Uczestnictwo w rekrutacji jest dobrowolne.
3. Rekrutacja obejmuje:
- napisanie testu z języka angielskiego,
- średnią ocen śródrocznych z klasy II z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego zawodowego dla klas H , J, G w roku szkolnym 2016/2017 oraz średnią końcowo rocznych roku szkolnego 2016/2017 dla klas F i I.
4. Lista główna zawierać może maksymalnie 10 nazwisk. Lista rezerwowa powinna składać się z co najmniej z 3 nazwisk.
5. Wpływ na rekrutację mają informacje dotyczące zachowania ucznia objętego rekrutacją (ocena z zachowania, informacje otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły)
6. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez ostatniego na liście głównej i pierwszego na liście rezerwowej ucznia, wartością dodaną jest informacja o sytuacji rodzinno-socjalnej ucznia.
7. Uczniom podlegającym rekrutacji należy umożliwić wgląd do sprawdzonych prac z języka angielskiego.
8. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji czuwa koordynator projektu.
9. Koordynator projektu wyznacza termin zebrania z zakwalifikowanymi uczestnikami w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
10. Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek poinformowania koordynatora projektu o niemożności odbycia stażu niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu.
11. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi dyrektor szkoły p. Stanisław Dzwonnik, koordynator projektu p. Urszula Martyka-Wiecha oraz wychowawca oddziału poszczególnych kierunków kształcenia (kl. II h, II j, II g, II i oraz II f).
Procedura odwoławcza
1. W przypadku zakwestionowania przez ucznia lub jego rodzica/opiekuna prawnego nie zakwalifikowania do udziału w stażu zagranicznym, w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych , uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy zakwalifikowania do projektu.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego . Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat otrzymał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Uczeń lub jego rodzic/ opiekun prawny może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 2 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 5 dni od dnia otrzymania odwołania.

Zakończył się projekt Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój!
Uczestnikami projektu byli uczniowie Technikum nr 6 przy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, trzech kierunków kształcenia: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług fryzjerskich. Zrealizowali oni czterotygodniową praktykę w obiektach turystycznych, gastronomicznych oraz zakładach fryzjerskich w miejscowości Rimini we Włoszech. Na staż wyjechało łącznie 40 -stu uczniów klas trzecich (20 z technikum hotelarskiego, 10 z technikum żywienia i usług gastronomicznych, a także 10 z technikum usług fryzjerskich). Głównymi celami projektu było: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz umożliwienie uczniom poznania środowiska pracy w innym kraju Unii Europejskiej, a także zwiększenie ich szans na lepszy wynik z egzaminu zawodowego. Podczas realizacji projektu szkoła wykorzystała także elementy systemu transferu osiągnięć w kształceniu oraz indywidualnego dokumentowania osiągnięć praktykantów, które umożliwiło przejrzyste ocenienie zdobytych, w trakcie praktyk, umiejętności , wskazanie wartości dodanej w zakresie przyrostu wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz zachęcenie praktykanta do ciągłego podnoszenia umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu. Ujednolicenie dokumentowania indywidualnych osiągnięć uczniów odbywających praktyki zagraniczne oraz indywidualną certyfikację zdobytych umiejętności a także oceny przebiegu stażu. Dzięki zagranicznemu stażowi uczestnik poznał procedury i standardy obowiązujące na zachodnioeuropejskim rynku pracy, udoskonalił swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zawodowego, zwiększył swoją motywację do nauki języków obcych poprzez uczestnictwo w intensywnym kursie języka włoskiego, poznał wymagania i upodobania konsumentów oraz turystów rejonu zachodnioeuropejskiego, specyfikę i regionalne potrawy kuchni włoskiej (hotelarstwo, gastronomia), aktualne trendy w stylistyce (fryzjerstwo) oraz kulturę i obyczaje Włoch. Zdobyte umiejętności oraz zrealizowane szkolenia zostały potwierdzone licznymi certyfikatami!
Projekt był w 100% finansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Miło na poinformować Społeczność Szkolną, a w szczególności uczniów obecnych klas II-ich technikum hotelarstwa, usług fryzjerskich oraz żywienia i usług gastronomicznych, że projekt umożliwiający realizację czterotygodniowych praktyk zagranicznych w Rimini we Włoszech: ?Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej.? został zakwalifikowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu pt. ?Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego?. Praktyki zawodowe odbędą się w roku szkolnym 2016/2017. Informacje dotyczące rekrutacji oraz terminów stażów zostaną podane w najbliższym czasie.
Rekrutacja do projektu rozpocznie się w styczniu 2016 roku.
Poniżej przedstawiamy regulamin rekrutacji, życząc jednocześnie Wszystkim Zainteresowanym POWODZENIA ? !
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

PROJEKT nr: 2015-1-PL01-KA102-014520 - Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej realizowany w roku szkolnym 2016/ 2017 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

1. Rekrutacją zostaną objęci uczniowie klasy II H, IIJ, IIU , II k oraz II F roku szkolnego 2015/2016.
2. Uczestnictwo w rekrutacji jest dobrowolne.
3. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi dyrektor szkoły, koordynator projektu oraz wychowawca poszczególnej klasy.
4. Rekrutacja obejmuje:
- napisanie testu z języka angielskiego,
- średnią ocen śródrocznych z klasy II z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego zawodowego otrzymaną w roku szkolnym 2015/2016 .
5. Lista główna zawierać może maksymalnie 10 nazwisk. Lista rezerwowa powinna składać się z co najmniej z 3 nazwisk.
6.Wpływ na rekrutację mają informacje dotyczące zachowania ucznia objętego rekrutacją (ocena z zachowania, informacje otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły)
7. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez ostatniego na liście głównej i pierwszego na liście rezerwowej ucznia, wartością dodaną jest informacja o sytuacji rodzinno-socjalnej ucznia.
8. Uczniom podlegającym rekrutacji należy umożliwić wgląd do sprawdzonych prac z języka angielskiego.
9. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji czuwa koordynator projektu.
10. Koordynator projektu wyznacza termin zebrania z zakwalifikowanymi uczestnikami w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
11..Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek poinformowania koordynatora projektu o niemożności odbycia stażu niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu.
W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi dyrektor szkoły p. Stanisław Dzwonnik, koordynator projektu p. Urszula Martyka-Wiecha oraz wychowawca oddziału poszczególnych kierunków kształcenia (kl. II h, II j, II u, II k oraz II f).
Procedura odwoławcza
1. W przypadku zakwestionowania przez ucznia lub jego rodzica/opiekuna prawnego nie zakwalifikowania do udziału w stażu zagranicznym, w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych , uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy zakwalifikowania do projektu.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego . Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat otrzymał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Uczeń lub jego rodzic/ opiekun prawny może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 2 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 5 dni od dnia otrzymania odwołania.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie ?Włoski staż ? doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększeniem mobilności i szans uczniów technikum na krajowym , jak i europejskim rynku pracy. Jest on realizowany w ramach projektu systemowego -Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo? i współfinansowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. We wrześniu 20 naszych uczniów odbyło czterotygodniowy staż w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik budownictwa. W pierwszym tygodniu wyjazdu uczestniczyliśmy w kursie języka włoskiego, który pomógł nam pozbyć się bariery językowej. Poznaliśmy także Rimini, jego zabytki i ciekawą historię. Rimini jest dzisiaj bardzo ciekawą miejscowością turystyczną. Można tutaj spotykać turystów z całego Świata. Na początku stażu zostaliśmy zapoznani z miejscami praktyk oraz pracownikami. Uczniowie klasy hotelarskiej pracowali na stanowiskach recepcjonisty, kelnera, pomocy kucharza oraz pokojówki. Uczniowie technikum budownictwa odbywali praktyki w firmach remontowych. Ponadto, w czasie pobytu w Rimini poznaliśmy kulturę tamtejszych mieszkańców oraz ich kuchnię. Mieliśmy możliwość zwiedzania najpiękniejszych zakątków Italii, m. in. Wenecji, San Marino oraz Mediolanu. Wyjazd ten jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie można było doświadczyć w naszej szkole. Warto więc się zmotywować się i wziąć do pracy, aby móc uczestniczyć w takim projekcie.

Informacje dotyczące IX projektu praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ ( dawniej Leonardo da Vinci)

Już niebawem ZSTiO im. S. Żeromskiego rozpocznie realizację praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (dawniej Leonardo da Vinci). W związku z tym przeprowadzona zostanie rekrutacja uczniów do udziału w praktykach. Przypominam, że miesięczne praktyki zawodowe odbędą się w Rimini we Włoszech. Obejmują one przede wszystkim szkolenie zawodowe ( praktyki w zakładach pracy), a także szkolenie BHP, kurs języka włoskiego na poziomie A1 oraz program kulturo- i krajoznawczy.
Terminy praktyk:
Technikum hotelarstwa (1 grupa): 05.09.2015 - 03.10.2015 (obecna IIH)
Technikum hotelarstwa (2 grupa): 30.04.2016 - 28.05.2016 (obecna IIJ)
Technikum żywienia i organizacji usług gastronomicznych: 03.10.2015 - 31.10.2015 (obecna II U i II G)
Technikum usług fryzjerskich.: 02.04.2016 - 30.04.2016 (obecna II F)

W przypadku pytań informacji mailowo udziela mgr Urszula Martyka-Wiecha :

ulawiecha@gmail.com


REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

PROJEKT nr: 2014-1-PL01-KA102-000126 -Euromobilność - szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum? realizowany w roku szkolnym 2015/ 2016 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie w ramach programu Erasmus + / Akcja 1.
1. Rekrutacją zostaną objęci uczniowie klasy III H, III J, III U i III G oraz III F roku szkolnego 2015/2016.
2. Uczestnictwo w rekrutacji jest dobrowolne.
3. Rekrutacja obejmuje:
- napisanie testu z języka angielskiego,
- średnią ocen śródrocznych z klasy II z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego zawodowego dla klas H, U i G oraz średnią ocen końcowo rocznych dla klas J i F.
4. Lista główna zawierać może maksymalnie 10 nazwisk. Lista rezerwowa powinna składać się z co najmniej z 3 nazwisk.
5. Zalecane jest, by 50 % uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie stanowili uczniowie z terenów wiejskich.
6. Wpływ na rekrutację mają informacje dotyczące zachowania ucznia objętego rekrutacją (ocena z zachowania, informacje otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły)
7. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez ostatniego na liście głównej i pierwszego na liście rezerwowej ucznia, wartością dodaną jest informacja o sytuacji rodzinno-socjalnej ucznia.
8. Uczniom podlegającym rekrutacji należy umożliwić wgląd do sprawdzonych prac z języka angielskiego.
9. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji czuwa koordynator projektu.
10. Koordynator projektu wyznacza termin zebrania z zakwalifikowanymi uczestnikami w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
11. Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek poinformowania koordynatora projektu o niemożności odbycia stażu niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu.

Procedura odwoławcza

W przypadku zakwestionowania przez ucznia lub jego rodzica/opiekuna prawnego nie zakwalifikowania do udziału w stażu zagranicznym, w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych , uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy zakwalifikowania do projektu.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego . Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat otrzymał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uczeń lub jego rodzic/ opiekun prawny może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 2 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 5 dni od dnia otrzymania odwołania.


POWODZENIA PODCZAS REKRUTACJI !!!!!!!

VIII projekt na zasadach programu Leonardo da Vinci w ZSTiO im. S. Żeromskiego w Częstochowie rozpoczęty!

Cieszymy się bardzo, ze po raz ósmy młodzież naszej szkoły może zdobywać doświadczenie zawodowe we Włoszech. Tym razem w ramach projektu systemowego -Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 - Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Przedstawiamy terminy praktyk:

06.09.2014 - 04.10.2014 - Technikum hotelarstwa - opiekun: mgr Izabela Pilarska
06.09.2014 - 04.10.2014 - Technikum budownictwa - opiekun: mgr Magdalena Krzypkowska- Ujma
11.10.2014 - 08.11.2014 - Technikum usług fryzjerskich - opiekun: mgr Monika Majkrzyk
11.10.2014 - 08.11.2014 - Technikum żywienia i organizacji usług gastronomicznych - opiekun: mgr inż. Przemysław Palutek

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
Projekt nr 2013-1-PL1-ESF01-37855: -Włoski staż - doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększeniem mobilności i szans uczniów technikum na krajowym , jak i europejskim rynku pracy -realizowany w roku szkolnym 2014/ 2015 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie.
4. Rekrutacją zostaną objęci uczniowie klasy III H, III U, III J i III F oraz III K roku szkolnego 2014/2015.
5. Uczestnictwo w rekrutacji jest dobrowolne.
6. Rekrutacja obejmuje:
- napisanie testu z języka angielskiego,
- średnią ocen końcowo rocznych z klasy II z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego zawodowego.
4. Lista główna zawierać może maksymalnie 10 nazwisk. Lista rezerwowa powinna składać się z co najmniej z 3 nazwisk.
5. Zalecane jest, by 50 % uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie stanowili uczniowie z terenów wiejskich.
6. Wpływ na rekrutację mają informacje dotyczące zachowania ucznia objętego rekrutacją (ocena z zachowania, informacje otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły)
7. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez ostatniego na liście głównej i pierwszego na liście rezerwowej ucznia, wartością dodaną jest informacja o trudnej sytuacji rodzinno-socjalnej ucznia.
8. Uczniom podlegającym rekrutacji należy umożliwić wgląd do sprawdzonych prac z języka angielskiego.
9. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji czuwa koordynator projektu.
10. Koordynator projektu wyznacza termin zebrania z zakwalifikowanymi uczestnikami w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
11. Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek poinformowania koordynatora projektu o niemożności odbycia stażu niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu.

Procedura odwoławcza

W przypadku zakwestionowania przez ucznia lub jego rodzica/opiekuna prawnego nie zakwalifikowania do udziału w stażu zagranicznym, w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych , uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy zakwalifikowania do projektu.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego . Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat otrzymał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uczeń lub jego rodzic/ opiekun prawny może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 2 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 5 dni od dnia otrzymania odwołania.


POWODZENIA !!!!!!!

Elementy systemu ECVET w projektach mobilności realizowanych przez ZSTIO im. S. Żeromskiego w Częstochowie

Z Europejskim Systemem Transferu w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) w kontekście mobilności zagranicznych miałam możliwość zapoznać się bliżej w Bonn, w maju 2013 roku, podczas spotkania w Agencji Narodowej przy Federalnym Instytucie Kształcenia Zawodowego (BIBB). Niezwykle interesujące warsztaty, wymiana doświadczeń koordynatorów projektów niemal z całej Europy stała się tłem i jednocześnie doskonałym uzupełnieniem do testowania nowego narzędzia internetowego Ecvet-toolkit, dostępnego obecnie poprzez stronę internetowa www.ecvet-toolkit.eu. Jakość narzędzia oceniam bardzo wysoko, ze względu na jego wieloaspektowość i swoistą uniwersalność. To nie tylko doskonałe źródło informacji dotyczącej idei Ecvet ale również e- przewodnik dla wszystkich zaangażowanych w mobilność zagraniczną: praktykantów, studentów, pracodawców oraz kadry nauczycielskiej. Warto podkreślić, iż narzędzie to jest efektem wielomiesięcznej pracy, rozważań oraz modernizacji dokonywanych przez praktyków - koordynatorów mobilności zagranicznych z całej Europy, którzy w przygotowanie toolkit'u włożyli swoje doświadczenia, oczekiwania i realne potrzeby. Przejrzysta budowa strony oparta na krokach: przed - w trakcie - po mobilności, zawarte w tych elementach "check-listy", w sposób przejrzysty i bardzo pomocny pozwalają koordynatorowi projektu kontrolować przygotowania, przebieg, a także fazę ewaluacyjną i walidacyjną stażu w ramach programów mobilności. I to właśnie "check- listy" stały się dla mnie dodatkowym, łatwo dostępnym, sposobem kontroli jakości koordynowanych staży zagranicznych oraz, co najważniejsze, praktycznym narzędziem wykorzystywanym na co dzień w pracy.
Urszula Martyka-Wiecha
6 marca 2014 roku odbyła się w naszej szkole konferencja promująca ideę ECVET.

Konferencja: Indywidualne dokumentowanie osiągnięć w kształceniu praktycznym - Europejski System Transferu osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET), "Erasmus" nowa formuła projektów mobilności.

Miejsce: Zespół Szkół technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie
Al. Niepodległości 16/18
Termin: 6 marca 2014 (czwartek)
Prelegenci:
1. Wojciech Stęchły - ekspert ECVET
2. Marzena Zabiegała - wojewódzki koordynator projektów Leonardo da Vinci (Kuratorium Oświaty w Katowicach)
3. Agnieszka Ratoń - Korbela- nauczyciel zawodu, doradca metodyczny
4. Urszula Martyka-Wiecha- nauczyciel języka niemieckiego, koordynator projektów mobilności.

10.00 - 10.15 powitanie Stanisław Dzwonnik - dyrektor ZSTiO
10.15 - 10.45 Krajowe ramy kwalifikacji Agnieszka Ratoń - Korbela - nauczyciel zawodu/ doradca metodyczny
11.15 - 12.15 Ecvet/ Toolkit Wojciech Stęchły - ekspert Ecvet
12.15 -12.45 Praktyczne wykorzystanie idei Ecvet w mobilności zagranicznej Urszula Martyka-Wiecha - nauczyciel, koordynator projektów Leonardo da Vinci
12.45- 13.45 Erasmus+ Marzena Zabiegała - Kuratorium w Katowicach

Zakończył się VII projekt w ramach programu Leonardo da Vinci

"Europraktyki - wkładem w rozwój europejskiego transferu
osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum".
Projekt umożliwił odbycie praktyk zawodowych 50 uczniom naszej szkoły wszystkich kierunków, które oferuje placówka.
Uczniowie podaczas pobytu w słonecznej miejscowości włoskiej Rimini uczestniczyli w intensywnym kursie języka włoskigeo na
poziomie A1 oraz wycieczkach do San Marino i Wenecji. Miesięczne praktyki woacowały w zebrane doswiadczenie
zawodowe, językowe oraz kulturoznawcze.
Zachęcamy do obejrzenia przygotowanych przez uczestników prezentacji o zrealizowanych praktykach!

Startuje nowy, VIII już projekt, ?Włoski staż ? doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększeniem
mobilności i szans uczniów technikum na krajowym , jak i europejskim rynku pracy? .
Nabór beneficjentów zakończy się 27 czerwca 2014.
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37855: ?Włoski staż ? doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększeniem mobilności i szans uczniów technikum na krajowym , jak i europejskim rynku pracy? realizowany w roku szkolnym 2014/ 2015 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie w ramach programu Leonardo da Vinci (IVT).
1. Rekrutacją zostaną objęci uczniowie klasy III H, III U, III J i III F oraz III K roku szkolnego 2014/2015.
2. Uczestnictwo w rekrutacji jest dobrowolne.
3. Rekrutacja obejmuje:
- napisanie testu z języka angielskiego,
- średnią ocen końcowo rocznych z klasy II z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego zawodowego.
4. Lista główna zawierać może maksymalnie 10 nazwisk. Lista rezerwowa powinna składać się z co najmniej z 3 nazwisk.
5. Zalecane jest, by 50 % uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie stanowili uczniowie z terenów wiejskich.
6. Wpływ na rekrutację mają informacje dotyczące zachowania ucznia objętego rekrutacją (ocena z zachowania, informacje otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły)
7. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez ostatniego na liście głównej i pierwszego na liście rezerwowej ucznia, wartością dodaną jest informacja o trudnej sytuacji rodzinno-socjalnej ucznia.
8. Uczniom podlegającym rekrutacji należy umożliwić wgląd do sprawdzonych prac z języka angielskiego.
9. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji czuwa koordynator projektu.
10. Koordynator projektu wyznacza termin zebrania z zakwalifikowanymi uczestnikami w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
11. Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek poinformowania koordynatora projektu o niemożności odbycia stażu niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu.

Terminy stażów:

technikum hotelarstwa oraz technikum budownictwa - 06.09.2014 - 04.10.2014
technikum żywienia i organizacji usług gastronomicznych oraz usług fryzjerskich - 11.10.2014 - 08.11.2014

Rozpoczął się VII projekt w ramach programu Leonardo da Vinci!

Dzięki projektowi: "Europraktyki " wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum? uczniowie technikum budownictwa, hotelarstwa, organizacji usług gastronomicznych oraz usług fryzjerskich odbędą czterotygodniowe praktyki u włoskich pracodawców w miejscowości Rimini. W sumie 50 uczniów. Ponadto odbędą oni tygodniowy, intensywny kurs języka włoskiego na poziomie A1 oraz kurs BHP. W ramach programu kulturowego będą uczestniczyć w wycieczkach do San Marino oraz Wenecji.
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU nr 2012-1-PL1-LEO01-27093: ?Europraktyki ? wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum? realizowany w roku szkolnym 2013/ 2014 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie w ramach programu Leonardo da Vinci (IVT).
1. Rekrutacją zostaną objęci uczniowie klasa III K roku szkolnego 2012/2013 oraz klasy III H, III U i III F oraz III K roku szkolnego 2013/2014.
2. Uczestnictwo w rekrutacji jest dobrowolne.
3. Rekrutacja obejmuje:
- napisanie testu z języka angielskiego,
- średnią ocen końcowo rocznych z klasy II lub śródrocznych z klasy III z przedmiotów zawodowych
4. Lista główna zawierać może maksymalnie 10 nazwisk. Lista rezerwowa powinna składać się z co najmniej z 3 nazwisk.
5. Zalecane jest, by 50 % uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie stanowili uczniowie z terenów wiejskich.
6. Wpływ na rekrutację mają informacje dotyczące zachowania ucznia objętego rekrutacją (ocena z zachowania, informacje otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły)
7. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez ostatniego na liście głównej i pierwszego na liście rezerwowej ucznia, wartością dodaną jest informacja o trudnej sytuacji rodzinno-socjalnej ucznia.
8. Uczniom podlegającym rekrutacji należy umożliwić wgląd do sprawdzonych prac z języka angielskiego.
9. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji czuwa koordynator projektu.
10. Koordynator projektu wyznacza termin zebrania z zakwalifikowanymi uczestnikami w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
11. Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek poinformowania koordynatora projektu o niemożności odbycia stażu niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu.

Praktyki zagraniczne w Rimini we Włoszech!

Kochani uczniowie Technikum nr 6!
Już niebawem rozpoczniemy rekrutację beneficjentów do siódmego projektu w ramach programu Leonardo da Vinci: ?Europraktyki - wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum?, umożliwiający odbycie miesięcznej praktyki zawodowej uczniom trzecich klas technikum hotelarstwa, organizacji usług gastronomicznych, usług fryzjerskich oraz budownictwa. Przypominam, ze projekt jest całkowicie finansowany ze środków europejskich. Beneficjenci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z odbyciem stażu zagranicznego, jak i podróżą, zakwaterowaniem, ubezpieczeniem, czy wyżywieniem. W ramach programu kulturowego odbędą się wycieczki do Wenecji i San Marino. Praktykanci odbędą również intensywny kurs języka włoskiego na poziomie A1. Wszystkie działania w ramach projektu będą certyfikowane.
Terminy praktyk:
Technikum budownictwa 01.- 29.06.2013 (obecna IIIK)
Technikum hotelarstwa 07.09.?05.10.2013 ( obecna IIH)
Technikum organizacji usług gastronomicznych 12.10.? 09.11.2013 (obecna IIU)
Technikum usług fryzjerskich 15.03.? 12.04.2014 (obecna IIF)
Technikum budownictwa 26.04.- 24.05.2014 (obecna IIK)

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
nr 2012-1-PL1-LEO01-27093: ?Europraktyki ? wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum? realizowany w roku szkolnym 2013/ 2014 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. S. Żeromskiego w Częstochowie w ramach programu Leonardo da Vinci (IVT).
1. Rekrutacją zostaną objęci uczniowie klasa III K roku szkolnego 2012/2013 oraz klasy III H, III U i III F oraz III K roku szkolnego 2013/2014.

2. Uczestnictwo w rekrutacji jest dobrowolne.

3. Rekrutacja obejmuje:

- napisanie testu z języka angielskiego,
- średnią ocen końcowo rocznych z klasy II z przedmiotów zawodowych
4. Lista główna zawierać może maksymalnie 10 nazwisk. Lista rezerwowa powinna składać się z co najmniej z 3 nazwisk.
5. Zalecane jest, by 50 % uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie stanowili uczniowie z terenów wiejskich.
6. Wpływ na rekrutację mają informacje dotyczące zachowania ucznia objętego rekrutacją (ocena z zachowania, informacje otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły)
7. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez ostatniego na liście głównej i pierwszego na liście rezerwowej ucznia, wartością dodaną jest informacja o sytuacji rodzinno-socjalnej ucznia.
8. Uczniom podlegającym rekrutacji należy umożliwić wgląd do sprawdzonych prac z języka angielskiego.
9. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji czuwa koordynator projektu.
10. Koordynator projektu wyznacza termin zebrania z zakwalifikowanymi uczestnikami w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
11. Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek poinformowania koordynatora projektu o niemożności odbycia stażu niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu.

Sporządziła: Urszula Martyka-Wiecha
Koordynator projektu


Rozpoczął się VI projekt : ?Włoskie doświadczenie - wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko- gastronomicznej oraz fryzjerskiej?.
Już po raz szósty Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie przystępuje do realizacji projektu w ramach Programu Leonardo da Vinci.
30 uczniów trzeciej klasy technikum roku szkolnego 2012/2013. Uczniowie technikum hotelarskiego, organizacji usług gastronomicznych oraz fryzjerstwa odbędą miesięczną praktykę w miejscowości Rimini we Włoszech, wzbogacając swoją wiedzę praktyczną oraz teoretyczną o standardy zachodnioeuropejskie, odbywając kurs języka włoskiego na poziomie A1 oraz uczestnicząc w wycieczkach do San Marino oraz Wenecji.
Główne cele projektu: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie mobilności uczniów na krajowym, a także europejskim rynku pracy oraz umożliwienie uczniom poznania środowiska pracy w innym kraju Unii Europejskiej, a także zwiększenie ich szans na lepszy wynik z egzaminu zawodowego, części praktycznej. Zwiększenie motywacji do nauki języków obcych poprzez uczestnictwo w intensywnym kursie języka włoskiego na poziomie A1.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
Rekrutacją zostaną objęci uczniowie klas III H, III U i III F roku szkolnego 2012/2013.
4. Uczestnictwo w rekrutacji jest dobrowolne.
5. Rekrutacja obejmuje:
- napisanie testu z języka angielskiego,
- średnią ocen końcowo rocznych z klasy II z przedmiotów zawodowych (klasy: III H i III U)
- średnią ocen śródrocznych z klasy III z przedmiotów zawodowych (dotyczy klasy IIIF)
4. Lista główna zawierać może maksymalnie 10 nazwisk. Lista rezerwowa powinna składać się z co najmniej z 3 nazwisk.
5. 50 % uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie muszą stanowić uczniowie ze słabymi wynikami z przedmiotów zawodowych.
5. Wpływ na rekrutację mają informacje dotyczące zachowania ucznia objętego rekrutacją (ocena z zachowania, informacje otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły)
6. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez ostatniego na liście głównej i pierwszego na liście rezerwowej ucznia, wartością dodaną jest informacja o trudnej sytuacji rodzinno-socjalnej ucznia.
7. Uczniom podlegającym rekrutacji należy umożliwić wgląd do sprawdzonych prac z języka angielskiego.
8. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji czuwa koordynator projektu.
9. Koordynator projektu wyznacza termin zebrania z zakwalifikowanymi uczestnikami w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
10. Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek poinformowania koordynatora projektu o niemożności odbycia stażu niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu.
Sporządziła: Urszula Martyka-Wiecha
Koordynator projektu

Praktyki na zachodnioeuropejskim rynku pracy

Strona ta poświęcona jest projektom realizowanym w ramach programu
Leonardo da Vinci przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie. Program Leonardo da Vinci jest programem utworzonym przez Komisję Europejską w roku 1994. Polska przystąpiła do niego cztery lata później. Celem programu jest wdrażanie wspólnotowej polityki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ustawicznego, poprawianie jakości systemów kształcenie, a także dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy.

Rozpoczął się V projekt realizowany przez naszą szkołę w ramach programu Leonardo da Vinci.

Projekt: "Staż we Włoszech - podwyższeniem mobilności i jakości kształcenia przyszłych pracowników sektora usług branży hotelarsko-gastronomicznej i fryzjerskiej" potrwa do 5 stycznia 2012 roku i obejmie 50 uczniów naszej placówki. 20 uczniów technikum hotelarskiego, 20 uczniów technikum usług gastronomicznych oraz 10 uczniów technikum fryzjerskiego. Odbędą oni czterotygodniową praktykę w obiektach turystycznych, gastronomicznych oraz zakładach fryzjerskich w miejscowości Rimini we Włoszech. Zasadniczymi szkoły, jako organizacji wysyłającej są: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz umożliwienie uczniom poznania środowiska pracy w innym kraju Unii Europejskiej, a także zwiększenie ich szans na lepszy wynik z egzaminu zawodowego, części praktycznej. Beneficjent pozna procedury i standardy obowiązujące na zachodnioeuropejskim rynku pracy, udoskonali swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zawodowego, zwiększy swoją motywację do nauki języków obcych poprzez uczestnictwo w intensywnym kursie języka włoskiego, pozna wymagania i upodobania konsumentów oraz turystów rejonu zachodnioeuropejskiego, specyfikę i regionalne potrawy kuchni włoskiej (hotelarstwo, gastronomia), aktualne trendy w stylistyce (fryzjerstwo), kulturę i obyczaje Włoch oraz uwrażliwi się na różnice międzykulturowe. Ponadto zwiększy swoje umiejętności adaptacji w nowym, obcym językowo i kulturowo środowisku, rozwinie umiejętność pracy w grupie, a także podwyższy umiejętności planowania dalszej drogi kształcenia i rozwoju zawodowego.
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
nr 2010-1-PL1-LEO01-10383: "Staż we Włoszech - podwyższeniem mobilności i jakości kształcenia przyszłych pracowników sektora usług branży hotelarsko-gastronomicznej i fryzjerskiej." realizowany w roku szkolnym 2010/ 2011 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie w ramach programu Leonardo da Vinci.
1. Rekrutacją zostaną objęci uczniowie klas III H, III U i III T roku szkolnego 2010/2011 oraz klas III H i III U roku szkolnego 2011/2010.
2. Uczestnictwo w rekrutacji jest dobrowolne.
3. Rekrutacja obejmuje:
- napisanie testu z języka angielskiego,
- średnią ocen końcoworocznych z klasy II z przedmiotów zawodowych ( dla uczniów klas III H, III U) i średnią ocen śródrocznych z klasy III (uczniowie klasy IIIT).
4. Lista główna zawierać może maksymalnie 10 nazwisk. Lista rezerwowa powinna składać się z co najmniej z 3 nazwisk.
5. Wpływ na rekrutację mają informacje dotyczące zachowania ucznia objętego rekrutacją (ocena z zachowania, informacje otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły)
6. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez ostatniego na liście głównej i pierwszego na liście rezerwowej ucznia, wartością dodaną jest informacja o trudnej sytuacji rodzinno-socjalnej ucznia.
7. Uczniom podlegającym rekrutacji należy umożliwić wgląd do sprawdzonych prac z języka angielskiego.
8. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji czuwa koordynator projektu.
9. Koordynator projektu wyznacza termin zebrania z zakwalifikowanymi uczestnikami w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
10. Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek poinformowania koordynatora projektu o niemożności odbycia stażu niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu.
Sporządziła: Urszula Martyka-Wiecha
Koordynator projektu

Dobiegł końca drugi projekt ...

Dobiegł końca drugi projekt pt."EUROPEJSKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W BRANŻY HOTELARSKIEJ, GASTRONOMII I BUDOWNICTWIE" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie w ramach programu Leonardo da Vinci. Dzięki niemu cztery dziesięcioosobowe grupy uczniów technikum hotelarstwa, organizacji usług gastronomicznych oraz budownictwa mogły odbyć praktyki w nadmorskiej miejscowości Timmendorfer Strand w północnych Niemczech. Zapraszamy do przeczytania opracowanych przez beneficjentów przewodników.
.......

Dobiegł końca trzeci projekt ...

W projekcie brały udział dwie 15-osobowe grupy beneficjentów - uczniów trzecich i drugiej klasy technikum usług gastronomicznych oraz technikum ochrony środowiska. Podczas czterotygodniowego pobyty w Rimini uczniowie doskonalili swoje dotychczasowe umiejętności zawodowe pracując w dwu-, trzy-, lub cztero-osobowych grupach pod opieką wykwalifikowanego pracownika, instruktora czuwającego nad przebiegiem praktyki oraz pomagającego w trudnościach wynikających bezpośrednio lub pośrednio z procesu kształcenia. Zadania powierzane uczestnikom stażu były odpowiednio dopasowane do ich wieku, umiejętności oraz płci. Uczniowie wykonywali zadania od najłatwiejszych po coraz trudniejsze, zmieniając co tydzień stanowisko bądź miejsce pracy co pozwoliło na zoptymalizowanie zakresu nowopoznanych umiejętności.

Dobiegł końca czwarty projekt...

"Kształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych według standardów
europejskich"

Projekt zakończony został z dniem 31 maja 2009.


W październiku i listopadzie 2008 20 osobowa grupa uczniów naszej szkoły brała udział w zagranicznych praktykach w hotelach i restauracjach na terenie włoskiej miejscowości Rimini. Wszyscy uczniowie bardzo szybko zaaklimatyzowali się w trudnych warunkach ? bariera językowa i często zupełnie nowe standardy obsługi nie stanowiły wielkiego problemu ze względu na podkreślaną przez wszystkich uczestników praktyk przyjazną atmosferę w miejscach pracy.

Członkowie grupy pracowali w obiektach o wysokim standardzie i mieli okazję zapoznać się z pełnym spektrum prac jako m.in.: pomoc kuchenna, kelnerzy, obsługa bankietów i konferencji. Praca w lokalach takiej rangi dała okazję do zapoznania się z innymi niż w Polsce kanonami obsługi klienta i niespotykanymi w kraju rozwiązaniami. Uczestnicy podkreślali zalety wynikające z zapoznaniem się z zupełnie nowym sposobem podawania potraw i obsługi kelnerskiej.

Część praktykantów miała problem z przyzwyczajeniem się do włoskiego systemu pracy ? dzień roboczy zaczynał się wcześnie i trwał długo, lecz w godzinach 13-15:30 jest tak zwana siesta kiedy wszystkie lokale są zamknięte dla gości. Uczestnicy powtarzali też pozytywne opinie o atmosferze pracy ? przełożeni i współpracownicy byli wyrozumiali i przyjaźni, a załoga zintegrowana m.in. dzięki wspólnym posiłkom.

Bariera językowa stanowiła pewien problem lecz praktykanci mieli możliwość poszerzenia swojej znajomości języka włoskiego oraz praktycznego użycia języka angielskiego (ze względu na międzynarodową klientelę).

W ogólnej ocenie uczestnicy zagranicznych praktyk oceniają je jednoznacznie pozytywnie jako ciekawe, rozwijające i cenne w przyszłej pracy doświadczenie. Zdobyta wiedza pozwoli im na zaszczepienie nowych standardów w kraju oraz ewentualną pracę w zagranicznych przedsiębiorstwach turystyczno-gastronomicznych.W maju 2009 w stażu uczestniczyła 10osobowa grupa uczniów technikum budowlanego.
Praktyki odbywały się w miejscowości Potenza na południu Włoch.
Beneficjenci:
-Zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
- zapoznali się z zasadami zapobiegania wypadkom.
-Zapoznali się z podstawowymi technologiami budowlanymi.
-szkolili wykorzystywanie podstawowych narzędzi i sprzętu budowlanego.
-zapoznali się z organizacją pracy zespołów budowlanych pracujących na terenie południowych Włoch.
-szkolili wykonywanie prostych robót z zakresu budownictwa.
-szkolili przygotowywanie mieszanek zaprawowych i betonowych.
-szkolili wykonywanie prostych robót wykończeniowych.
-szkolili wykonywanie prac naprawczych, remontowych i rozbiórkowych.
-szkolili się z w zakresie zapewnienie jakości.
Po praktykach odbywał się intensywny kurs języka włoskiego z lektorem włoskim, mający na celu zachęcenie do nauki języków obcych oraz zaznajomienie beneficjentów podstawami języka włoskiego. Praktykanci pracowali każdego dnia, od poniedziałku do piątku. W dni weekendowe odbywały się wycieczki krajoznawcze do miast i miejscowości: Pompeje i Matera.
Wszyscy uczniowie uczestniczący w praktykach zagranicznych otrzymali również dokument Europass Mobility oraz praktykanci otrzymali od organizacji przyjmującej, w której się szkolili, certyfikat odbycia praktyk, certyfikat ukończenia kursu języka włoskiego na poziomie A1 oraz beneficjenci otrzymali od promotora zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w projekcie.

Zakończył się V projekt w ramach programu Leonardo da Vinci IVT

Uczestnikami projektu byli uczniowie klas trzecich czteroletniego technikum hotelarstwa, organizacji usług gastronomicznych oraz fryzjerstwa. W ramach projektu beneficjenci odbyli czterotygodniową praktykę w obiektach turystycznych, gastronomicznych oraz zakładach fryzjerskich w miejscowości Rimini we Włoszech. Na staże wyjechało łącznie 50 - ciu uczniów klas trzecich (20 z technikum hotelarskiego, 20 z technikum organizacji usług gastronomicznych oraz 10 z technikum fryzjerstwa). Zasadniczymi celami promotora (szkoły) było: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz umożliwienie uczniom poznania środowiska pracy w innym kraju Unii Europejskiej, a także zwiększenie ich szans na lepszy wynik z egzaminu zawodowego, części praktycznej. Inne cele to: poznanie przez beneficjenta procedur i standardów obowiązujących na zachodnioeuropejskim rynku pracy, udoskonaleniu swoich umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego zawodowego, zwiększenie motywacji do nauki języków obcych poprzez uczestnictwo w intensywnym kursie języka włoskiego, poznanie wymagań i upodobań konsumentów oraz turystów rejonu zachodnioeuropejskiego, specyfikę i regionalne potrawy kuchni włoskiej (hotelarstwo, gastronomia), aktualne trendy w stylistyce (fryzjerstwo), kulturę i obyczaje Włoch oraz uwrażliwienie na różnice międzykulturowe. Ponadto uczniowie wzmocnili swoje umiejętności adaptacji w nowym, obcym językowo i kulturowo środowisku, rozwinęli umiejętność pracy w grupie, a także podwyższyli umiejętności planowania dalszej drogi kształcenia i rozwoju zawodowego. Można wskazać również na efekty niematerialne uzyskane przez beneficjentów, tj.: zdobycie doświadczenia będącego wartością dodaną w stosunku do uczniów odbywających praktyki w kraju, wzmocnienie wiary we własne możliwości, wzrost samooceny, trening umiejętności komunikacji interpersonalnej i samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
W ramach stażu uczniowie uczestniczyli w wycieczkach do Wenecji i San Marino oraz intensywnym kursie języka włoskiego na poziomie A1.
Uczniowie otrzymali certyfikaty od organizacji przyjmującej i pracodawcy oraz dokument Europass Mobilność poświadczany przez wszystkie ze stron oraz Krajowe Centrum Europass, potwierdzające odbycie praktyk w ramach programu Leonardo da Vinci. Beneficjenci otrzymali również zaświadczenie od organizacji wysyłającej (szkoły).
Materialnym rezultatem projektu jest prezentacja multimedialna stworzona przez beneficjentów.

Zakończył się VI Projekt w ramach programu Leonardo Da Vinci

Projekt Włoskie doświadczenie - wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko- gastronomicznej oraz fryzjerskiej" umożliwił odbycie stażu zagranicznego 30 uczniom Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych udzielonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji uczniowie technikum hotelarskiego, organizacji usług gastronomicznych oraz usług fryzjerskich trenowali swoje umiejętności praktyczne w północnej części Włoch, w miejscowości Rimini. Ponadto uczniowie ukończyli intensywny kurs języka włoskiego na poziomie A1 oraz uczestniczyli w wycieczkach kulturoznawczych do San Marino i Wenecji.
Wszyscy beneficjenci projektu otrzymali certyfikaty poświadczające zdobyte umiejętności w tym między innymi dokument Europass Mobilność poświadczone przez Krajowe Centrum Europass. Jesteśmy pewni, że dzięki temu doświadczeniu uczniowie naszej szkoły staną się atrakcyjniejsi zarówno na krajowym, jak i zagranicznym rynku pracy.


Design by Damian Wiecha